Algemene voorwaarden

Onze hierna vermelde algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen partijen, niet tegenstaande alle bijzondere of algemene voorwaarden vermeld op de aankooporders of andere documenten van de opdrachtgever.

 

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst.

Alle offertes en prijsopgave door de BVBA SPYKE zijn geheel vrijblijvend.

De overeenkomst tussen SPYKE en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de opdrachtgever een opgemaakte offerte, met op de achterzijde huidige algemene voorwaarden, aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de opdrachtgever bijvoorbeeld via e-mail of na het verzoek van de opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk voorgesteld worden en door SPYKE schriftelijk aanvaard.

Uitgezonderd anders bepaald, zijn de prijzen van SPYKE gebaseerd op de bedragen die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de opdrachtgever.

 

Artikel 2. Termijnen

De termijnen worden aan de opdrachtgever gegeven bij wijze van inlichting. De vertraging in de werken die de 15 dagen niet overschrijdt, zal niet mogen worden ingeroepen als reden tot verbreking van de overeenkomst.

Een vertraging in de werken uitsluitend aan SPYKE te wijten zal geen aanleiding zijn tot het eisen van een boete of een schadeloosstelling door de opdrachtgever, tenzij voor de gevallen waarin SPYKE zich uitdrukkelijk schriftelijk verbonden heeft.

De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overeenkomst worden onder andere verlengd in volgende gevallen: bij eender welke tussenkomst van de opdrachtgever of wanneer hij belangrijke wijzigingen in de loop van de werken beslist, het niet tijdig aanleveren van de door SPYKE gevraagde informatie ( art.3. ),…

De overeengekomen termijn zal in deze gevallen verlengd worden met de dagen vertraging veroorzaakt door deze gevallen.

SPYKE is niet aansprakelijk in geval deze door overmacht, of andere omstandigheden buiten haar wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal SPYKE alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en SPYKE geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SPYKE tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

SPYKE heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft gevraagd in het kader van de gerechtelijke reorganisatie of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

In geval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze, benevens de facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd aan SPYKE van 50% op de prijs van de nog uit te voeren werken.

 

Artikel 3. Uitvoering der werken.

SPYKE verbindt zich tot een middelenverbintenis en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt SPYKE zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SPYKE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SPYKE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SPYKE zijn verstrekt, heeft deze laatste het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

SPYKE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens .

De opdrachtgever vrijwaart SPYKE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Mocht SPYKE onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zal de opdrachtgever SPYKE aangetekend aanmanen om binnen een termijn van minimaal 14 dagen haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 5. Oplevering van de werken

Gezien de aard van de uit te voeren werkzaamheden dient de opdrachtgever op eender welk tijdstip van de uitvoering van de werken, wanneer hem dit gevraagd wordt door SPYKE, zijn uitdrukkelijk akkoord te geven omtrent de uitgevoerde werken.

Bijv. wanneer een bepaalde tekst wordt voorgelegd ter goedkeuring, dient deze via e-mail goedgekeurd te worden.

Hetzelfde geldt ook onder andere voor drukwerken. SPYKE zal slechts overgaan tot het laten drukken van teksten, boekjes, etc…. vanaf het ogenblik dat er een uitdrukkelijke en schriftelijke GO is door de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SPYKE slechts en uitsluitend aansprakelijk voor de bewezen schade ten belope van het factuurbedrag.

In alle gevallen van bewezen aansprakelijkheid zal het te vergoeden bedrag nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door SPYKE.

De opdrachtgever vrijwaart SPYKE voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden ten gevolge van het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de aan hem geleverde producten en diensten door SPYKE. Deze vrijwaring blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. SPYKE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

SPYKE is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door haar worden ingeschakeld.

 

Artikel 7. Facturatie – betalingen

De facturen van SPYKE zijn betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum behoudens schriftelijke en andersluidende bepaling. Elk verschuldigd bedrag niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte een intrest dragen van 1 % per maand.

Daarenboven door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning zal het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 10 % bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 125,00 EUR.

Elke brief of klacht betreffende factuur moet aangetekend geformuleerd worden binnen de acht dagen en schorst de betaling niet.

Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft een som te betalen en dit na twee aangetekende aanmaningen, heeft SPYKE het recht de overeenkomst te verbreken en volledige schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 8. Intellectuele rechten en eigendom.

De eigendom van door SPYKE verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij deze laatste, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. In het geval SPYKE een overeenkomst sluit omtrent de eigendom van de verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen kan SPYKE hiervoor een vergoeding bedingen. Wanneer blijkt dat de genoemde eigendom van SPYKE werd geschonden door de opdrachtgever kan SPYKE hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

SPYKE kan de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Al het door SPYKE vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze laatste niet worden bewerkt of verwerkt door de opdrachtgever in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

Artikel 9. Niet-exclusiviteit, niet concurrentie en niet-afwerving

SPYKE behoudt het recht om aan concurrenten van de opdrachtgever diensten te verlenen.

De opdrachtgever dient er zich van te onthouden om werknemers, zelfstandige dienstverleners of andere in dienst van SPYKE tewerkgestelde personen op datum van de beëindiging van de overeenkomst of die tot 12 maanden voordien tewerkgesteld waren, aan te werven of te werk te stellen. Deze bepaling blijft van kracht tot 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 30.000 EUR.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

De opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient SPYKE op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van SPYKE.

SPYKE behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Indien het resultaat van de diensten van SPYKE aan de opdrachtgever de mogelijkheid biedt deze diensten aan te wenden tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen ter zake en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

SPYKE zal alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en die zij van de opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 11. Promotie

SPYKE heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

SPYKE is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

SPYKE behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing te plaatsen naar haar website over de door haar geleverde eindproducten.

 

Artikel 12. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden bevonden, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde tenzij SPYKE verkiest te dagvaarden op de maatschappelijke zetel van de opdrachtgever.